fundamenty

Stopy i ławy w ABC

Zakup Instalacja Wideo Instrukcja Kontakt

Moduł do szybkiego projektowania fundamentów bezpośrednich zgodnie z Eurokodami w programach ABC firmy PRO-SOFT.

W celu zapoznania się z możliwościami modułu można obejrzeć wideo lub go zainstalować. Przed zakupem działa w trybie DEMO, gdzie nie można zmieniać parametrów podłoża. Szczegółowy opis działania zawarty jest w instrukcji.

Zakup

Cena 800,- zł netto za licencję wieczystą, na fakturze kwota będzie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Wymagana jest aktualizacja programu ABC do wersji minimum 6.23 zgodnie z cennikiem. Do pobrania, aktualizacji oraz autoryzacji modułu wymagane jest połączenie z siecią.

Jeden zakup dotyczy jednej licencji (jednego klucza USB lub jednego użytkownika) i jest niezależny od ilości programów. Kupując więcej niż jedną licencję otrzymuje się upusty: drugi i trzeci egzemplarz - 40%, czwarty i dalsze egzemplarze - 60%.

Zakupy w formie grupowej prowadzi firma TINSERWIS, gdzie można uzyskać maksymalnie 50% rabatu. Istnieje możliwość dzierżawy modułu razem z programami ABC. W celu zakupu i dzierżawy prosimy o kontakt.

Moduł podlega ochronie prawa autorskiego bez udzielania jakiejkolwiek gwarancji.
Jest sprzedawany jako narzędzie do wsparcia zarobkowego procesu projektowego.
Jest dostarczany "taki jaki jest" i nie ma gwarancji, że jest wolny od błędów pomimo
dołożenia wszelkich starań. Autor modułu nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe
w wyniku nieumiejętnego posługiwania się oprogramowaniem, w tym związane z utratą
danych. Osoba kupująca dobrowolnie wyraża zgodę na powyższe warunki licencyjne oraz
na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi zakupu licencji.

Instalacja

Plik instalacyjny pobieramy w zależności od tego, jaki program ABC posiadamy na kluczu USB.

W przypadku posiadania kilku kluczy USB, moduł instalujemy kilka razy w lokalizacji programu ABC.

Wybieramy jeden z poniższych linków, aby rozpocząć pobieranie:

Moduł instalujemy w lokalizacji programu ABC w folderze EXE (np. C:\ABC6\EXE).

Spis zmian oraz poprzednie wersje są dostępne w serwisie GitHub.

Wideo

Instrukcja

Podczas korzystania z modułu, można uzyskać wskazówki dotyczące danej funkcji po najechaniu na opis kursorem myszy. Jednostki, w jakich podane są wartości są po lewej stronie każdego pola. Wartości można zmieniać, wpisując na klawiaturze i zatwierdzając klawiszem Enter, klikając na znaki góra-dół po prawej stronie pola lub wciskając klawisze strzałek - na klawiaturze.

Uruchomienie

Moduł można uruchomić samodzielnie w trybie kalkulatora. W tym celu należy uruchomić skrót z pulpitu albo odpowiedni plik stopa.exe lub lawa.exe z lokalizacji instalacji (np. C:\ABC6\EXE). Przy uruchamianiu można wybrać plik zadania z końcówką .STO w celu wczytania wcześniej zapisanych wyników. Przy zamykaniu można zapisać wyniki do pliku z końcówką .STO. Pierwsze uruchomienie należy wykonać z poziomu programu ABC.

W każdym typie zadania, w którym wprowadzono podpory węzłowe lub typu Słup można zaprojektować stopę fundamentową. W programach ABC dla podpór typu Ściana można zaprojektować ławę fundamentową. W wynikach zadania w menu Wymiar dostępne są opcje Projektowanie stopy oraz Projektowanie ławy. W przypadku, gdy ta możliwość nie jest dostępna trzeba zaktualizować program ABC do wersji 6.23, włączyć pełny zakres menu w ABC przyciskiem “M” lub wybrać z menu opcję Pokaż → Wybór wymiarowania.

image

Obciążenia

Po uruchomieniu pokaże się pytanie o obciążenia. W przypadku wariantu będzie można zmienić mnożnik obciążenia, podpowiadany z opisu obciążeń przyjmowanych do obwiedni. Obwiednia generalnie będzie obliczana jako Automat EN, chyba, że są zdefiniowane własne kombinacje wg PN-EN, to wtedy będzie można je wybrać. Jeśli projektowanie fundamentów było poprzedzone wymiarowaniem żelbetu, to nie będzie pytania o obciążenia, ponieważ fundamenty będą projektowane na te same obciążenia co użyte w żelbecie. Jest również możliwość dodania ciężaru własnego ścian i słupów do obciążeń po włączeniu opcji Dodaj ciężar ściany. Przycisk Usuń usuwa wcześniej zadane miejsca.

image

Wybór miejsca

Po zatwierdzeniu obciążeń plansza zostanie zamknięta i pokaże się rysunek modelu. W przypadku opcji Projektowanie stopy pojawią się podpory skupione (słupy) z zaznaczonym miejscem o największej reakcji pionowej, należy wybrać projektowane miejsce. W przypadku opcji Projektowanie ławy pojawią się podpory liniowe typu Ściana, należy wybrać dwa skrajne węzły projektowanego miejsca. Istnieje możliwość dodania długości ściany. Jej dodanie rozkłada obciążenie na większej długości.

Podłoże

image

W oknie można zdefiniować Głębokość posadowienia, którą należy liczyć od najniższego poziomu naziomu. W celu uwzględnienia sił wyporu spowodowanych wodą gruntową należy określić Poziom wody gruntowej.

Opcja Sprawdź podłoże na innej głębokości służy do uwzględnienia sytuacji, gdy warstwa o niższych parametrach geotechnicznych zalega na głębokości mniejszej niż 2B poniżej poziomu posadowienia fundamentu według metody fundamentu zastępczego normy PN-81 B-03020. Należy zdefiniować, na jakiej głębokości od naziomu znajduje się strop warstwy gruntu oraz jaki jest rodzaj gruntu bezpośrednio pod podstawą fundamentu. Parametr ten służy do ustalenia zasięgu poszerzania podstawy fundamentu zastępczego. Po zatwierdzeniu przyciskiem OK sprawdzenie podłoża odbywa się na nowej głębokości. W celu sprawdzenia kolejnej warstwy gruntu, można skopiować listę z wynikami Do schowka lub Do Worda i wprowadzić nową głębokość oraz parametry geotechniczne.

image

W celu definicji podłoża należy podać charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych na podstawie badań geologicznych gruntu lub z normowych tablic. Przycisk Metoda B normy PN-81 B-03020 umożliwia wprowadzenie parametrów geotechnicznych na podstawie zależności korelacyjnych z normy PN-81 B-03020 oraz zalecane dopuszczalne naprężenia według tabeli 12-2 książki Zarys geotechniki Zenona Wiłuna. Po wyborze z menu rodzaju gruntu należy podać jego charakterystyczny parametr jak: stopień zagęszczenia i wilgotność (grunty niespoiste) lub stopień plastyczności i typ konsolidacji (grunty spoiste). Po zatwierdzeniu przyciskiem OK wartości parametrów w oknie Podłoże są aktualizowane oraz blokowane. W celu ich zmiany należy odznaczyć opcję Metoda B normy PN-81 B-03020.

image

W celu sprawdzenia warunku naprężeń krawędziowych należy włączyć i podać Dopuszczalne naprężenia. W celu sprawdzenia osiadania należy włączyć Sprawdź osiadanie i podać M0, edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej gruntu. Graniczna wartość osiadania oraz Graniczna wartość różnicy osiadań definiowana jest w oknie Ustawienia.

Przycisk Budowla wysoka lub hala z suwnicą zmienia parametry wymiarowania nie dopuszczając, aby siła wypadkowa wychodziła poza rdzeń podstawy oraz aby nie było za dużej dysproporcji pomiędzy minimalnymi i maksymalnymi naprężeniami krawędziowymi.

Projektowanie

image

Po wprowadzeniu danych na pierwszej planszy można przyciskiem OK przejść do planszy głównej modułu. Na niej przeprowadzane jest całe projektowanie. Składa się z opisanych poniżej elementów.

Ramka z danymi po lewej stronie, gdzie podobnie jak na pierwszej planszy należy podać wartości, tym razem dotyczące przyjętych wymiarów, materiałów, otuliny oraz zbrojenia. Kierunek X i Y jest zgodny z układem osi przyjętym w programach ABC. Opis można dowolnie modyfikować, domyślnie wpisany jest numer węzła. Zaznaczenie opcji Okrągła pozwala na projektowanie niezbrojonych, pionowo obciążonych stóp o podstawie kołowej o promieniu R według normy PN-81 B-03020, gdzie przyjmuje się B = L = 1,77 R. Przycisk Obróć umożliwia obracanie stopy o 90 stopni, podmieniana jest wartość X z Y. Wysokość fundamentu to wartość od poziomu posadowienia (głębokości wykopu) w górę. Przycisk Centruj umożliwia zerowanie mimośrodów, czyli centralne ustawienie środka słupa względem środka fundamentu. Ponowne wciśnięcie przywraca wartości przed centrowaniem. W celu policzenia ławy jako fundamentu pasmowego o nieskończonej długości należy odznaczyć opcję Długość. Wymiary słupa, ściany oraz dane fundamentu są pobierane z opisu podpory z wyjątkiem słupów okrągłych. Aby je zadać, należy zaznaczyć opcję Okrągły. W innych przypadkach są przyjmowane wartości domyślne.

image

Ramka z wynikami u dołu, która aktualizuje się po zmianie wartości parametrów lub po naciśnięciu przycisku Oblicz. Każda linijka zawiera opis sprawdzanego warunku, wzór oraz stopień wytężenia podany w procentach. W przypadku, gdy któryś warunek nie jest spełniony, kolor tekstu zmienia się na czerwony. Nie są również pokazywane sprawdzenia wyników o zerowym wytężeniu. Zachowanie to można zmienić w oknie Ustawienia. W przypadku wymiarowania na obwiednię sił, na końcu każdego wzoru w nawiasie kwadratowym podany jest decydujący przypadek. Po najechaniu na niego kursorem myszy wyświetlone zostaną wartości sił pobrane z programu ABC. Nazwa przypadku oznacza wiodące obciążenie dla warunku.

Sprawdzane są następujące warunki nośności podłoża zgodnie z normą PN-EN 1997-1:

image

Moduł sprawdza, czy można element można zaprojektować jako niezbrojony zgodnie z p. 12.9.3 normy PN-EN 1992-1-1. Wynik koloru pomarańczowego oznacza, że wysokość fundamentu jest mniejsza niż zalecany podwójny wysięg odsadzki.

image

Jeżeli nie jest spełniony warunek to zbrojenie jest wymiarowane na zginanie zgodnie z normą PN-EN 1992-1-1 w przekroju cofniętym od krawędzi na odległość 0,15 wymiaru słupa lub ściany. Podane wartości powierzchni zbrojenia wymaganego As,req oraz założonego As,prov dotyczą zbrojenia na całej długości krawędzi fundamentu. W przypadku ław fundamentowych nie uwzględniono konstrukcyjnego zbrojenia podłużnego. W przypadku stóp fundamentowych momenty gnące są wyznaczane domyślnie metodą wydzielonych wsporników prostokątnych, alternatywnie można wybrać metodę wydzielonych wsporników trapezowych w oknie Ustawienia. Przyjęto, że zbrojenie w kierunku dłuższego boku stopy jest układane dołem (kierunek Y w przypadku stopy kwadratowej).

Nośność fundamentu na przebicie (przez ścinanie) jest sprawdzana: dla stopy na obwodach kontrolnych leżących w odległości od 0,5d do 2d (co 0,1) od skraju słupa w myśl p. 6.4.2 (2) PN-EN 1992-1-1, a dla ławy w odległości 1d od skraju ściany. Odległość krytyczna podana jest w opisie warunku. W przypadku, gdy obwód kontrolny wykracza poza obręb powierzchni stopy nie zachodzi mechanizm przebicia.

image

Rysunek w centralnej części przedstawia geometrię fundamentu w rzucie z góry w przypadku stopy lub przekrój poprzeczny w przypadku ławy, wraz z przebiegiem i wartościami naprężeń maksymalnych i minimalnych na każdej krawędzi. Dodatkowo na rysunku jest układ osi, schematyczne zbrojenie oraz poziomy w przypadku ławy. Rysunek można przybliżać za pomocą kółka myszy oraz przesuwać trzymając lewy przycisk myszy. Przydaje się to w przypadku, gdy opisy są blisko siebie i są trudne do odczytania. Optymalne położenie rysunku w oknie najłatwiej uzyskać akceptując ponownie dowolny parametr klawiszem Enter lub przyciskiem Oblicz.

image

Ramka przycisków po prawej stronie zawierająca następujące funkcje:

image

Kontakt

Wszelkie sugestie i ewentualne błędy w programie można zgłaszać poprzez e-mail lub serwis GitHub.

PKPKBUD Paweł Kowalski Projektowanie Konstrukcji Budowlanych
NIP: 2220810920, REGON: 522155974

tel. 603 088 626
e-mail: pkpkbud@gmail.com